Socialrätt och Arbetsrätt

Socialrätt

Vill socialtjänsten ingripa i ditt privatliv?

På Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke har vi erfarenhet av att biträda enskilda i mål mot myndigheter som innefattar omhändertaganden av barn samt omhändertaganden av missbrukare. I mål enligt Lagen om vård av unga (LVU) och enligt Lagen av vård av missbrukare (LVM) har du rätt till ett offentligt biträde som har som uppdrag att tillvarata dina intressen i rättsprocessen. Kostnaden för det offentliga biträdet bekostar staten.

Glöm inte att du har rätt att önska vem du vill ska företräda dig!

Arbetsrätt

Har du blivit felaktigt uppsagd eller avskedad, eller inte fått ut din lön?

I arbetsrättsliga tvister biträder vi företrädesvis arbetstagare som råkat i tvist med sin arbetsgivare i frågor som rör lön, uppsägning från anställningen eller avsked. Vi hjälper dig att reda ut dina rättigheter och ser till att framställa ersättningsanspråk i den mån det är befogat.