Socialrätt och Arbetsrätt

Socialrätt

På Advokaterna Nordquist & Ståhlnacke har vi erfarenhet av att biträda enskilda i mål mot myndigheter som innefattar omhändertaganden av barn samt omhändertaganden av missbrukare. I mål enligt Lagen om vård av unga (LVU) och enligt Lagen av vård av missbrukare (LVM) har du rätt till ett offentligt biträde som har som uppdrag att tillvarata dina intressen i rättsprocessen. Kostnaden för det offentliga biträdet bekostar staten.

Arbetsrätt

Advokatbyrån biträder företrädesvis arbetstagare som råkat i tvist med sin arbetsgivare i frågor som rör lön, uppsägning från anställningen eller avsked.